• Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Xây dựng Đồng Nai

  Tại Đồng Nai đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai báo cáo về những kết quả đã đạt được và khó khăn, bất cập trong thời gian qua.

  Từ khi Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới luật được ban thì Đồng Nai tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ. Điển hình như Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình. Theo đó, đã cụ thể hóa quy trình và điều kiện cấp, miễn giấy phép xây dựng đảm bảo phù hợp với tình kình kinh tế xã hội của địa phương rút ngắn thới gian cấp phép xây dựng từ 30 xuống còn 20 ngày.

  Năm 2017, Đồng Nai đã cấp giấy phép xây dựng cho gần 7.000 công trình, trong đó UBND tỉnh cấp 12 giấy phép, Sở Xây dựng cấp 74 giấy phép, còn lại là các huyện và ban quản lý cấp…

  Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trong năm 2017, Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã tổ chức thẩm định được 77 dự án đầu tư xây dựng, 33 thiết kế cơ sở, 260 thiết kế công trình (sau thiết kế cơ sở). Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo “Quyết định Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngoài vốn đầu tư công; trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì, giải quyết sự cố công trình xây dựng và an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”nhằm cụ thể hóa các quy định về thẩm định các dự án đầu tư xây dựng quy định Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định 42/2017/NĐ-CP; quản lý chất lượng công trình tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

  Các dự án về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp đến nay đã hoàn thành 2.710 căn hộ, giải quyết chỗ ở cho trên 10.000 công nhân lao động.

  Dịp này, lãnh đạo Sở Xây dựng Đồng Nai cũng nêu những bất cập thực tế về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể là việc hoán đổi đất 20%: Đối với dự án dưới 10 ha, quy định hiện nay cho phép chủ đầu tư được quyền lựa chọn hình thức tự đầu tư, hoặc bàn giao hoặc hoán đổi bằng tiền hoặc bằng nhà. Thực tế là tại các dự án tại các địa bàn đô thị, nhất là tại thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai thì hầu hết chủ đầu tư lựa chọn theo hình thức hoán đổi. Như vậy tại các đô thị có nhu cầu nhà ở xã hội cao, đặc biệt là tại thành phố Biên Hòa sẽ thiếu quỹ đất 20%. Sở Xây dựng Đồng Nai đề nghị sửa đổi khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/201/NĐ-CP theo hướng: việc cho phép hoán đổi quỹ đất 20% do UBND cấp tỉnh xem xét tùy tình hình thực tế, không trao quyền lựa chọn cho doanh nghiệp.

  Thay mặt đoàn công tác, ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng đánh giá cao công tác quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng Đồng Nai trong thời gian qua, góp chung vào thành tích đã đạt được của cả tỉnh. Đồng thời ông Hải cũng ghi nhận những kiến nghị của Đồng Nai để báo cáo lãnh đạo Bộ Xây dựng để phân công cho các cơ quan chuyên môn xem xét và trả lời. Bên cạnh đó, cũng yêu cầu Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuy nhiên vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các công việc, đẩy mạnh hơn nữa về vật liệu không nung, quy hoạch, phát triển đô thị, thoát nước, nghĩa trang, xử lý chất thải, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu, nhà ở và thị trường bất động sản, xử lý các vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng…

  Tin: Nguyễn Thị Huệ